Monthly Archives: May 2016

Voor- en nadele van Trusts

A2Trusts hou verskeie voordele, maar ongelukkig ook nadele in. Alhoewel hierdie waarskynlik nie ‘n samevatting van alle voordele en nadele is nie, deel ons graag ons ondervinding van die vernaamste voor- en nadele by die oorweging van ‘n Trust met u.

Voordele:

 • Groei wat in die trustbates plaasvind, vestig in die Trust en nie in u persoonlike boedel nie.
 • Deur die bates aan die Trust te verkoop, sal die bedrag wat deur die Trust aan u verskuldig is, uitstaande op die leningsrekening bly en sal dit as ‘n bate in u boedel beskou word. Hierdie bedrag kan egter vir boedelbelastingdoeleindes verminder word deur die jaarlikse skenkingsbelastingvrystelling van R100 000 te benut.
 • ‘n Trust bied beskerming teen probleme indien u verstandelik onbevoeg raak. Dit kan dit ook onnodig maak om ‘n kurator aan te stel om u finansiële sake te hanteer.
 • ‘n Trust bly vertroulik, anders as dokumente soos testamente en rekords van bestorwe boedels wat openbare dokumente is en oop is aan die publiek ter insae.
 • ‘n Trust kan finansiële beskerming aan gestremde afhanklikes, spandabelrige kinders of begunstigdes met spesiale behoeftes bied.
 • ‘n Trust kan die koste van die administrasie van opeenvolgende boedels omseil deur voorsiening vir opeenvolgende begunstigdes te maak.
 • ‘n Trust kan die emosionele stres op u gesin verminder wanneer u sterf, aangesien die Trust sal voortgaan sonder enige van die formaliteite wat by ‘n bestorwe boedel vereis word.
 • Deur u Trustees verstandig te kies, kan u professionele bate- en beleggingsbestuur verseker.
 • Die Trust sal u in staat stel om, via die Trustees, na u dood ‘n mate van beheer oor die bates in die Trust te behou.
 • Na u dood en voordat u boedel afgehandel is, kan die Trust ‘n bron van inkomste aan u afhanklike(s) voorsien.
 • U sal verhoed dat u minderjarige kind se erfenis in die Voogdyfonds geplaas word.
 • U sal die probleme vermy om bates te moet verdeel ten einde ‘n gelyke uitkering aan die erfgename te doen.
 • Trustinkomste kan na die stigter se dood onder die begunstigdes met laer belastingkategorieë verdeel word wanneer individuele vrystellings aangewend kan word, maar alle belasbare inkomste wat in die Trust behou word, sal sonder enige vrystellingsvoordele teen 40% belas word.
 • Inkomstevlakke kan na goeddunke van die Trustees saam met die veranderende behoeftes van die begunstigdes gevarieer word.
 • Omdat die bates die eiendom van die Trust bly, en nie van die begunstigdes nie, hoef hulle ook nie die bates as deel van hulle boedels in te reken wanneer hulle sterf nie, wat ‘n besparing in boedelbelasting tot gevolg het.
 • Die trustbates sal om dieselfde rede teen krediteure beskerm wees.

Nadele:

 • U het nie meer algehele beheer oor u bates nie, aangesien die ander Trustees ook ‘n sê sal hê.
 • ‘n Trust word geregistreer en die owerhede kan toegang daartoe verkry.
 • U kan moontlik die verkeerde Trustees kies. Daar kan probleme ontstaan indien hulle wedywerende erfgename is. Dit is hoekom dit so belangrik is dat u minstens een onafhanklike Trustee moet hê.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE)

Pay your levies, or else…

A1Dear Mr Lawyer

I am the owner of a sectional title, and I have paid my levies every month as required, until the water started seeping through the ceiling of my enclosed balcony into my section when it rains. The leak was clearly emanating from a defect in the common property. I asked the body corporate on numerous occasions to repair the defect, yet after four months of writing letters and sending emails the body corporate still has not done anything to honour this simple request. As a frustrated owner I resorted to desperate measures and employed a contractor to repair the property defect. I settled the bill myself.

May I withhold my levies for a period to set off the money that is owed to me by the body corporate?

Dear Mr Owner

Although this action may sound reasonable, the right to stop paying or to set off a debt against levies is not legally justified and owners are not, under any circumstances, entitled to simply withhold levies.

There is no provision in the Sectional Titles Act 95 of 1986 or the rules that gives an owner the right to withhold levy payments. Even if an owner incurs expense in performing an emergency repair to the common property, and believes that the body corporate owes him money, the owner may only set off the debt against the levies once it becomes liquid.

An amount can only be liquid once it has been agreed upon. An owner cannot set off the amount he believes he is entitled to deduct. The trustees, judge or arbitrator must have confirmed the amount.

If Mr Owner does withhold his levies without the amount being liquid, he is subject to the following sanctions in terms of the prescribed rules:

 • Firstly, the trustees are entitled to charge interest on arrear amounts at a rate determined by them, and so the defaulting owner may receive a larger account, due to the interest on his arrears, than if he had paid his levies.
 • What is more, The Sectional Titles Act imposes a positive obligation on trustees to recover levies from defaulting owners. Not only does the Act empower them to charge interest, the scheme attorneys will most likely issue summons against the defaulter for all costs that the Body Corporate may incur in recovering any arrears.
 • Secondly, the prescribed management rules provide that, except in the case of special and unanimous resolutions, an owner is not entitled to vote if any contributions payable by him in respect of his section have not been duly paid. Therefore, an owner who withholds his levies is unable to vote for ordinary resolutions in respect of the section that he is withholding levies on.

Mr Lawyer, how does an owner deal with a situation where he believes the body corporate is liable for payment?

A dispute must be declared with the Body Corporate by written notice of the dispute or query to the trustees. The trustees or Body Corporate then have 14 days from receipt to resolve the dispute. During this period, the parties should meet to try and resolve the dispute. If there is no resolution after the 14-day period, either party may demand that the dispute be referred to arbitration. The arbitrator must make his/her recommendations in settlement of the dispute within 7 days from the date of commencement of the dispute. The decision of the arbitrator shall be final and binding and may be made an order of the High Court.

It is clear that prescribed processes are in place according to which disputes and related issues can be settled. Not only will this ensure that you act within the legal guidelines, but it will also eliminate unnecessary frustration.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)