Monthly Archives: October 2012

Eiendomsfokus – Gansbaai/Kleinbaai

GANSBAAI/KLEINBAAI  R865 000

ERVAAR HAAR VELE FASETTE OP ONS WEBTUISTE.  TEEN HIERDIE VRAPRYS IS SY MEER KOSBAAR AS KORALE.

BAIE ruim oopplan leefarea cum kombuis.

3 Slaapkamers  –  almal met ingeboude kaste  –  waarvan 2 en suite.

3 Badk:  2 met stort en 1 vol (met bad & stort).  Aparte buite waskamer.  Ook aparte buite toilet. Siersteen.  Stapafstand van Kleinbaai hawe.  Nuwe hout “deck” met braai  –  vanwaar puik seesig.

Puik kondisie  –  somaar puik. Daar is natuurlik ‘n serwituut oor hierdie eiendom geregistreer wat u verplig om  –  minerale wat op die eiendom gevind word  –  aan die staat te oorhandig.

Nou het u ‘n groot probleem:  sy opsigself is ‘n diamant (van hoë karaat).
Skakel Johann by (082) 926-2066.

Verken haar gerus op ons webtuiste, nl:  www.gtproperty.co.za  –  met 534157  –  as haar Verw Nr.

Child maintenance – Who is liable (and who isn’t)?

When you need financial help to support your child, who can be forced to contribute?

A recent High Court judgment, which has received extensive media attention because of its negative impact on the right of grandparents to claim foster care grants, has shone a spotlight on the question of who has a legal “duty of support” towards children.

In broad terms, the following are liable:

 • Biological parents (whether married or not),
 • Adoptive parents,
 • Then (failing parents able to provide support in part or in full) grandparents – both maternal and paternal, regardless of whether or not the parents were married,
 • Failing them, great-grandparents,
 • Failing them, siblings.

Note that step-parents have only a limited duty of support in “narrowly defined circumstances”, whilst other relatives (such as aunts and uncles) have no legal duty of support at all.

Granny and Grandpa – beware! 

Your retirement funding is in for a serious knock if, say, your son divorces or fathers a child out of wedlock (or is alleged to have done so) and can’t make regular child maintenance payments.  And if that happens to you, you are in for a long-term obligation at precisely the wrong time of your life!

For more information contact Andre du Toit at +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit at    +27(0) 28 312 3626  or Charl Cilliers at +27(0) 28 212 1060.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Director or employee? Apply the “reality test”.

Are directors employees? The question is an important one because our labour laws, particularly the Labour Relations Act, provide substantial protection only for “employees”.

Now our courts have held that directors are to be regarded as employees “in appropriate circumstances”, and that the nature of an employment relationship should be determined primarily via three factors (any one of which could be decisive) :

 1. The employer’s right of supervision and control;
 2. Whether the employee forms an “integral part” of the employer’s organisation;
 3. The extent to which the employee was economically dependent upon the employer.

The court will look at “substance rather than form”. In other words it will apply a “reality test” to determine what the true relationship is between the parties regardless of how the relationship may be labelled or described in agreements.

A case in point

Thus in a matter recently before the Labour Court, a director holding 45% of the shares in a company was held, in all the circumstances of the matter, to be in reality also an “employee” and therefore entitled to the protection of the LRA against unfair dismissal.
Each case will be different, and there are plenty of grey areas here – proceed with caution!

For more information contact Andre du Toit at +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit at    +27(0) 28 312 3626 or Charl Cilliers at +27(0) 28 212 1060.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Direkteur of werknemer? Die werklikheid is belangrik.

Is direkteure werknemers? Hierdie vraag is belangrik aangesien werknemers beskerming ingevolge ons arbeidswetgewing geniet. Ons howe het al beslis dat in gepaste gevalle moet direkteure ook as werknemers beskou word. Die aard van die diensverhouding kan volgens drie faktore bepaal word en enige een van die drie kan bepalend wees:

 1. Wat is die werkgewer se rol van oorsig en beheer?
 2. Vorm die werknemer ‘n integrale deel van die werkgewer se organisasie?
 3. In hoe mate is die werknemer ekonomies afhanklik van die werkgewer?

Die Hof sal kyk na die werklike toedrag van sake. Die realiteitstoets is dus van toepassing. Wat in werklikheid aangaan is dus baie belangriker as hoe die partye in kontrakte beskryf word of die benaming van titels in die organogram van die maatskappy.

‘n Onlangse geval 

In ‘n geval wat onlangs in die Arbeidshof beslis is, het ‘n direkteur aandeelhouding van 45% in ‘n maatskappy gehou. Die Hof bevind dat hy in praktyk ook ‘n werknemer van die maatskappy was. Gevolglik is hy geregtig op alle beskerming wat die Wet op Arbeidsverhoudinge aan werknemers bied en word hy uiteraard ook beskerm teen onbillike ontslag.

Elke geval sal verskil en hier is baie grys gebiede – wees versigtig en neem ingeligte besluite.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by    +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Trusts – ‘n Gesondheidswaarskuwing.

Trusts kan met vrug aangewend word vir boedel- en belastingbeplanning. Dit bied ook beskerming van jou bates in geval jy aan besigheidsrisiko’s blootgestel is. Dit is belangrik om die beginsel te aanvaar dat die bates wat in trust gehou word, nie meer aan jou behoort nie, maar wel aan die trust.

‘n Onlangse uitspraak van die Hoogste Hof van Appèl illustreer hierdie beginsel.

‘n Mediese skadevergoedingseis

 1. ‘n Direkteur van ‘n maatskappy het sy aandele en leningsrekening in die maatskappy aan hul familietrust verkoop.
 2. Hy was geskeduleer om ‘n rugoperasie te ondergaan. Tydens die intubasie deur die narkotiseur het komplikasies ontstaan. Hy is vir ‘n maand in die intensiewe sorgeenheid versorg. Hierna was hy vir ‘n geruime tyd bedlêend en onbevoeg om sy werksaamhede te hervat. Hy het ook ernstige selfmoordneigings ontwikkel.
 3. As gevolg hiervan was hy nie in staat om die maatskappy te bestuur nie en het daar finansiële skade gevolg. ‘n Skadevergoedingseis is teen die narkotiseur ingestel en skade van R1.6 miljoen rand is ook geëis vir die verlies aan inkomste en verdienvermoë.

Die gesondheidsrisiko

Die narkotiseur het aanspreeklikheid aanvaar vir alle bewese skade. Die Hof beveel dat hy skadevergoeding moet betaal vir alle bewese en toekomstige mediese uitgawes sowel as algemene skade (algemene skade is ‘n tegniese regsterm en verwys na gevoelskade soos vir pyn en lyding en emosionele trauma).

Die direkteur se eis vir ‘n verlies aan inkomste word egter van die hand gewys, aangesien die besigheid aan die trust behoort. Die Hof verwoord dit as volg: “the separateness of the trust estate must be recognised and emphasised, however inconvenient and adverse to [the director] it may be.” Die Hof bevind dat die direkteur nie sy brood aan beide kante gebotter kan hê nie. Hy kan nie die voordeel van ‘n vermindering in sy toekomstige boedelbelasting geniet en terselfdertyd wil aanspraak maak in sy persoonlike boedel op die voordele van die trustbates nie. Die Hof bevind verder dat die direkteur nie enige persoonlike verlies aan inkomste en verdienvermoë kon bewys nie. (In die verbygaan meld ons dat die trust dalk ook ‘n eis teen die narkotiseur gehad het.)

Die boodskap is duidelik – daar is voor en nadele daaraan verbonde om bates in trust oor te dra. Neem advies en neem ingeligte besluite hieroor.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by    +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Spring voordat dit te laat is!

Die woning en die belastingvoordele 

Indien die woning waarin jy bly in die naam van ‘n maatskappy, beslote korporasie of trust geregistreer is, neem dan gerus kennis van ‘n tydelike geleentheid om wesentlike belasting te bespaar. Daar is slegs ‘n beperkte geleentheid om hiervan gebruik te maak, so moet eerder nie te lank talm nie.

Die agtergrond is dat SARS vir hul eie gerief en effektiwiteit hul administrasie van belastingbetalers wil vergemaklik en vereenvoudig, deur die getal regsentiteite en trusts in die belastingstelsel te verminder. Dit sal SARS dan die geleentheid gee om beter op ‘n kleiner getal oorblywende belastingpligtiges te fokus.

Die Suid Afrikaanse Inkomstediens is dus ten gunste daarvan dat wonings nie in trust of deur regsentiteite gehou word nie. Daarom moedig SARS kwalifiserende mense aan om sodanige wonings eerder in hul persoonlike name te registreer. Indien jy aan die vereistes voldoen, sal sodanige oordrag geskied sonder dat enige Hereregte of dividendbelasting aan SARS betaalbaar sal wees.   Kapitaalwinsbelasting sal ook oorgedra word en sal eers betaalbaar wees wanneer die nuwe eienaar die eiendom verkoop.

Waarom sal mens dit wil doen? Belastingbesparing. 

Wanneer die woning eendag in die toekoms verkoop word, sal daar Kapitaalwinsbelasting (KWB) betaalbaar wees. Die voordeel van die oordrag is dat die belasting op die kapitale wins aansienlik minder gaan wees indien die woning in die naam van ‘n natuurlike persoon geregistreer is, teenoor die hoër koers van ‘n regsentiteit of ‘n trust. Die grootste besparing op KWB spruit daaruit dat die primêre woning uitsluiting van R 2 miljoen slegs op natuurlike persone van toepassing is. So ook die verdere jaarlikse uitsluiting van R30,000.

Wanneer ‘n regsentiteit sy eiendom verkoop en die opbrengs aan sy aandeelhouers uitkeer, is daar ook nog dividendbelasting van 15% op die uitkering betaalbaar. Dit is nie die geval met natuurlike persone nie en dus ‘n verdere voordeel vir natuurlike persone.

Die onderstaande tabel dui die toekomstige besparing in kapitaalwinsbelasting (en dividendbelasting) aan indien die eiendom in ‘n natuurlike persoon se naam oorgedra en gehou word.

N.B. Die onderstaande syfers dien slegs as algemene oorsig ten einde die beginsel van die moontlike belastingbesparing oor te dra. Kry dus spesifieke advies oor jou situasie en bepaal dan die presiese belastingeffek op jou individuele geval. 

 

 

 

 

 

VERDUIDELIKENDE NOTAS VIR DIE TABEL

 • Dividendbelasting van 15% is betaalbaar waar maatskappye en beslote korporasies die opbrengs aan hul aandeelhouers of lede wil uitbetaal. So indien jy die opbrengs van ‘n eiendomstransaksie vanuit een van hierdie regsentiteite in ontvangs wil neem, hou dan in gedagte dat jy ‘n verdere 15% dividendbelasting gaan betaal bo en behalwe die toepaslike kapitaalwins.
 • ‘n “Spesiale trust” (dit is ‘n trust wat uitsluitlik opgerig is vir die versorging van ‘n persoon wat ernstige liggaamlike of verstandelike gebreke het) word in hierdie geval as ‘n natuurlike persoon belas.
 • Vakansiewonings – die “primêre uitsluiting” van R 2 miljoen is slegs op primêre wonings van toepassing en vakansiewonings is dus hiervan uitgesluit. Daar is egter steeds belastingbesparing indien die vakansiewoning in die naam van ‘n natuurlike persoon oorgedra word.
 • By afsterwe word die jaarlikse uitsluiting vir kapitale wins verhoog na R300,000 vir belastingdoeleindes in die jaar van dood.
 • Hierdie uitsluiting word teen die nuwe verhoogde koerse aangedui wat binnekort in werking tree.
 • KWB vir individue word hier teen die maksimum marginale koers aangedui. Die belasting vir enigiemand met ‘n laer marginale koers sal dus nog minder wees en die aangeduide besparing sal gevolglik nog groter wees.
 • In geval van ‘n trust kan die kapitaalwinsbelasting darem afgebring word deur ‘n uitkering aan ‘n natuurlike persoon of persone (trustbegunstigdes) en die aanslagkoers sal dan teen die onderskeie trustbegunstigdes se marginale belastingkoers gehef word.

Die tyd raak min …

Jy sal voor die sperdatum van 31 Desember 2012 moet optree om hiervan gebruik te maak.

Daar is heelwat ingewikkelde permutasies en grys gebiede. Neem dus betyds behoorlike instruksies, veral oor die volgende drie aspekte:

 1. Kwalifiseer jy vir hierdie geleentheid?
 2. Indien jy kwalifiseer, sal dit in jou spesifieke geval en met jou spesifieke omstandighede tot jou voordeel wees?
 3. Hoe moet die transaksie gestruktureer word om jou die maksimum voordeel te gee?

Algemene vrae:

 • Kwalifiseer ek? Nie almal gaan kwalifiseer nie, maar ondersoek die situasie en konsulteer dan met jou prokureur hieroor. Indien die woning wat in die regsentiteit of trust geregistreer is, hoofsaaklik vir residensiële doeleindes gebruik word, is die kanse goed dat die geval sal kwalifiseer.
 • Sal ‘n vakansiewoning of tweede residensiële woning kwalifiseer? Ja, hierdie voordeel is wel van toepassing op wonings, al is dit nie die primêre woning nie. Dit moet net hoofsaaklik vir residensiële – eerder as kommersiële – gebruik aangewend word. Die primêre woning uitsluiting van R2 miljoen vir KWB sal dan egter nie van toepassing wees nie.
 • Wat van ‘n maatskappy- en truststruktuur? Indien die woning deel is van ‘n meervlakkige struktuur (die huis word in ‘n maatskappy gehou en die aandeelhouding in hierdie maatskappy word in ‘n trust of in ‘n verdere maatskappy gehou) is hierdie voordeel in beginsel ook op jou van toepassing. Daar is egter spesifieke vereistes en beperkinge wat neergelê is, so jy sal kundige advies hieroor moet inwin.
 • Selfs al voldoen my geval aan die vereistes, is dit werklik tot my voordeel?  Dit is waarskynlik die belangrikste vraag van almal. Verkry kundige advies hieroor. Dit mag wees dat in jou spesifieke geval daar baie goeie redes bestaan waarom die eiendom nie in jou naam oorgedra moet word nie. Hier kom kwessies soos boedelbelasting, beskerming van bates teen krediteure, geleiding van trustuitbetalings na begunstigdes met lae marginale belastingkoerse, asook die ouderdom, finansiële vermoëns en lewensstyl van die natuurlike persone baie sterk na vore.
 • Is daar enige risiko’s? Dit is nodig dat die transaksie deur ‘n kundige gestruktureer word. Jy wil nie hê dat die transaksie enige skenkingsbelasting, dividendbelasting of nadelige belastingimplikasies vir die hantering van bestaande leningsrekeninge tot gevolg gaan hê nie. Indien daar ‘n verband oor die eiendom geregistreer is, moet jy die bank betyds kennis gee van die voorgenome oordrag en die gepaardgaande verbandkansellasie. Indien die eiendom nog nie afbetaal is nie, gaan die oordragnemer ‘n nuwe verband oor die eiendom moet registreer. Maak eers seker of ‘n bank ‘n verbandlening aan hierdie persoon gaan toestaan en stel ook vas teen watter rentekoers.
 • Aan wie moet die eiendom oorgedra word, hoe moet die transaksie gestruktureer word en teen watter prys? Hier gaan jy weer advies moet neem. Elke situasie gaan verskil en daar is verskillende faktore wat in berekening gebring moet word.
 • Wat is die aangeduide laaste datum van vervreemding? 31 Desember 2012.
 • Wat gaan die kostes wees? Die goeie nuus is dat daar geen Hereregte aan SARS betaalbaar gaan wees nie. KWB word ook oorgerol en sal eers bepaal en betaalbaar wees wanneer die eiendom in die toekoms weer deur die natuurlike persoon van die hand gesit gaan word. ‘n Mens moet wel voorsiening maak vir die volgende uitgawes : transportbesorgingsfooie, aktekantoorfooie, verbandkansellasiefooie, verbandregistrasiefooie van enige nuwe verbande wat geregistreer moet word om die transaksie te finansier. Dan is daar ook die kostes van deregistrasie of likwidasie van die entiteit wat die eiendom besit het. Die kostes moet ook vasgestel en betaal word.
 • Wanneer die oordrag afgehandel is, hoe lank tyd het ek om die entiteit te deregistreer of likwideer? SARS dui aan dat jy ses maande na oordrag het om met hierdie prosesse (deregistrasie of likwidasie) te begin teen die entiteit waarin die woning geregistreer was; ‘n verlenging sal waarskynlik op versoek toegestaan word. Indien die entiteit ook ander bates besit, is daar sekere toegewings wat gemaak word. Neem ook advies hieroor.

Dit is nou die tyd om advies te neem!

Hierdie is ‘n ernstige en ingewikkelde aangeleentheid. Dit is moontlik om op ‘n wettige wyse wesentlike belastingbesparings te bewerkstellig. Daar is ook die moontlikheid van verspeelde kanse en verliese indien dit nie reg gedoen word nie. Met die komplekse aard van die voorgenome oordragte, is dit noodsaaklik om dadelik met jou ondersoeke te begin en dan die nodige stappe te neem.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by    +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Onderhoud vir kinders – Wie is aanspreeklik (en wie nie)?

Indien jy regtig finansiële hulp nodig het om jou kinders te onderhou, is dit belangrik om te weet wie regtens verplig kan word om by te dra.
‘n Onlangse uitspraak van die Hoë Hof het hieroor gehandel. Die media het ook hieroor berig, aangesien dit die regte van grootouers wat kindertoelaes ontvang ook negatief raak.Die vraag oor wie regtens verplig is om finansieel by te dra, is hierin aangespreek. Die volgende mense kan aanspreeklik wees:
 •  Biologiese ouers (getroud of ongetroud),
 • Aanneem ouers,
 • Hierna, indien die ouers nie in staat is om onderhoud in geheel of gedeeltelik te voorsien nie, kan die grootouers aanspreeklik wees. Dit is ouers aan vaderskant sowel as moederskant, ongeag of die kinders se ouers getroud is of nie.
 • Hierna, oorgrootouers (oupa-grootjies en ouma-grootjies),
 • Hierna, die kinders se eie sibbes (broers en susters).
Let daarop dat stiefouers (in teenstelling met stiefouers wat die kinders formeel aangeneem het) slegs ‘n beperkte plig tot onderhoud het. Ander verwante familielede soos ooms en tantes, het interessant genoeg geen regsplig om kinders te onderhou nie, hoewel ons weet dat in praktyk dit dikwels vrywilliglik gedoen word.

Ouma en Oupa se posisie

Dit kan dalk onvoorsiens nodig raak om jou aftreebeplanning op ‘n laat stadium van jou lewe te hersien. As jou seun skei of ‘n kind verwek (of daar beweer word dat hy ‘n kind verwek het) en hy nie in staat is om onderhoud vir die kinders te betaal nie, kan daar na die ouma of oupa gekyk word vir bydraes. As dit met jou gebeur, kan dit beteken dat jy langtermyn finansiële verpligtinge opdoen, op ‘n stadium van jou lewe wat jou finansies eintlik vir ander doeleindes bestem was.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by  +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by     +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by  +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Trusts – A health warning.

Trusts can be extremely useful tools in estate and tax planning (and for protection of your assets from life’s misadventures), but they come with a health warning – assets held in a trust now belong to the trust, and no longer to you personally. A perfect example of how things can go wrong in this regard is provided by a recent Supreme Court of Appeal case.

The medical damages claim

 1.  A company director had sold his shares and loan account in a company to his family trust.
 2. About to undergo a back operation, he suffered a failed intubation by an anaesthetist, which left him in intensive care for a month, then bedridden, incapacitated and ultimately suicidal.
 3. His consequent neglect of the company’s affairs, until his recovery some two years later, led to him suing the anaesthetist for damages, including R1.6m for “loss of income and earning capacity”.

The health warning

The anaesthetist accepted liability for whatever damages could be proved, and was duly ordered to pay damages for past and future medical expenses and for “general” damages (a technical term for non-monetary losses like pain and suffering, emotional hurt etc).

But the director failed in his loss of income claim, the Court holding that “the separateness of the trust estate must be recognised and emphasised, however inconvenient and adverse to [the director] it may be.” He could not benefit both from a (legitimate) reduction in estate duty and also “the continued retention of control and advantages of ownership of the trust assets”. Accordingly he had failed to prove any personal loss of income and earning capacity.

The message is clear – dispose of your assets to a trust only if you understand the full consequences as well as the benefits. Take advice in doubt!

For more information contact Andre du Toit at +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit at    +27(0) 28 312 3626 or Charl Cilliers at +27(0) 28 212 1060.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Act now or forever lose thy property tax break!

Your home, and the tax break

If you hold a residential property in the name of a company, CC or trust read on. You have a golden opportunity to save a huge amount of tax – provided you act now.
The background is that SARS wants to lower its administration workload by reducing the number of corporate entities and trusts so it can focus more on taxpayer compliance. As a result, SARS is incentivising you to transfer your residence to a (qualifying) individual now, by allowing you to do so free of transfer duty and dividends tax, and with the Capital Gains Tax (CGT) “rolled over” i.e. not payable until the new individual owner eventually sells the house down the line.

Why bother? Major tax savings

When you eventually sell the residence, you will pay CGT on any “Capital Gain”, and the benefit of this tax break lies in the fact that you are likely to pay a lot less CGT if the property is in an individual’s name than if you keep it in your corporate or trust. The CGT savings flow largely from the fact that only individuals stand to benefit from the “primary residence exclusion” of R2m and the “annual exclusion” of      R30 000.
Another potential tax benefit is the saving of a further 15% in dividend tax (not shown in the figures below) which will be payable if your corporate sells the property and then distributes the proceeds.
Have a look at the following table to see just how much CGT you could save by taking advantage of this opportunity.

N.B. The figures shown below should not be taken at face value; they are only a rough guide to illustrate the potential tax savings. Take proper advice on your particular circumstances!

 

 

 

 

 

NOTES TO TABLE

 • Dividend tax of 15% applies when companies and CCs distribute the proceeds. So if you want to take your profit out of the corporate, you will pay another 15% dividend tax over and above the CGT.
 • A “special trust” (i.e. a trust created solely for the benefit of a person who suffers from a mental illness or a person who suffers from any serious physical disability) is treated as an individual in this instance.
 • Holiday homes – although the “primary exclusion” of R2m applies only to a “primary residence” and not to a secondary residence such as a holiday home, the tax savings will still be significant.
 • On death, the “annual exclusion” increases to R300,000 for the year of death.
 • All exclusions are shown at the new, increased rates likely to come into effect shortly.
 • CGT for individuals is shown at the maximum marginal rate so it will be a lot less for anyone with a low marginal rate.
 • With a trust, you may be able to reduce the CGT substantially by having the proceeds taxed in the hands of a beneficiary with a low tax burden.

The window of opportunity is closing… 

You will lose out on these tax savings if you fail to act before the 31 December 2012 deadline.

Don’t delay – this is a complex issue with many grey areas, and you need to take proper advice NOW on these three questions:

 1. Do you qualify for the relief?
 2. If you do qualify, will it benefit you in your particular circumstances?
 3. How should the disposal be structured to give you the maximum benefit?

FAQs 

 • Do I qualify?  Not everyone will qualify, but consult your attorney to check.  If your property is mainly used for residential domestic purposes, you are off to a good start.
 • Does my holiday house or secondary residence qualify?  Yes, the benefit has been extended to houses other than your primary residence, subject to restrictions relating to domestic, rather than business, usage.  Remember that the “primary exclusion” of R2m won’t apply here.
 • What about my company/trust structure?  If you have a “multi-tier” structure (e.g. your company owns the house, and another company or your trust owns the shares in the company) the benefit has also been extended to you.  Again, this is subject to restrictions and requirements, so taking advice is essential.
 • Even if I qualify, will I benefit?  Take full advice on this one – depending on your particular circumstances, there may be good reason to leave the property where it is.  Consult a professional on considerations such as estate planning, asset protection, conduiting a trust’s distributions to a beneficiary with a low tax burden, etc.
 • Are there any risks?  The disposal must be carefully structured by a professional to avoid any triggering of donations tax, dividends tax, adverse tax effects of any loan accounts etc.  If the property is bonded, remember to give the bank timeous notice of cancellation, and also check that the transferee will qualify for a new bond (and if so, at what interest rate).
 • To whom should I transfer the property, how should I dispose of it, and at what price?  Once again, take advice here – everyone’s circumstances will be different, and there are many considerations.
 • When must I dispose of it by?  31 December 2012.
 • What will it cost me?  The good news is that there is no transfer duty payable, and CGT is “rolled over” i.e. not payable now.  Provide for conveyancer’s fees, bond cancellation and registration fees, the cost to deregister or liquidate entities etc.
 • Once I have moved my residence into my name, how long do I have before de-registering or liquidating the entity that owned the residence? SARS gives you six months to begin these proceedings and will probably give an extension if you ask. If there are other assets in these entities, SARS have made concessions to help you – speak to a professional.

Take advice, and take it now! 

This is serious stuff, with the potential for huge savings, but also the potential for significant losses if incorrectly handled.  The complexities make it essential to get started now!

For more information contact Andre du Toit at +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit at    +27(0) 28 312 3626 or Charl Cilliers at +27(0) 28 212 1060.

© DotNews, 2005-2012. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Property Focus – Gansbaai/Kleinbaai

GANSBAAI/KLEINBAAI  R865 000

EXPERIENCE THE MANY FACETS OF THIS HOME. AT THIS PRICE SHE IS MORE PRECIOUS THAN RUBIES.

Very spacious open-plan leaving area cum kitchen.

3 bedrooms – 2 with shower and 1 bedroom with full bathroom. Separate outside laundry room. Separate outside toilet. Facebrick. Walking distance from Kleinbaai harbour. New wooden deck with braai – with sea view!

Pristine condition – perfect! There is a servitude over this property that you are obligates you to relinquish any minerals that are found and to hand it over to the state.
Now there is only one problem – she herself is a diamond (with a very high carot).
Contact Johann on (082) 926 – 2066.

Learn more about her on our website:  www.gtproperty.co.za  –  with 534157  –  as her Reference nr.